Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον

       

Επιστημονικός κλάδος:
Διδακτικής της Γλώσσας, της Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Τεχνολογίας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://dpms.frl.auth.gr/

Περιγραφή

Το ΔΠΜΣ “Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον”, οργανώνεται από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας, της Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Τεχνολογίας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, καθώς και η κατάρτιση επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

Διάρκεια και κόστος:

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία εξάμηνα σπουδών ενώ είναι υποχρεωτική η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.

Τα τέλη φοίτησης είναι 2100 ευρώ συνολικά. Σε ποσοστό μέχρι 30% των συμμετεχόντων και ανάλογα με οικονομικά κριτήρια που περιγράφονται στον νόμο (4485/2017) μπορεί να δοθεί πλήρης υποτροφία για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Δομή του προγράμματος σπουδών:

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει 5 μαθήματα κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις. Το δεύτερο 1 κοινό μάθημα και 3 μαθήματα κατεύθυνσης, και το τρίτο, ένα μάθημα για κάθε ειδίκευση και την διπλωματική εργασία.

Το πρόγραμμα προσφέρει 2 ειδικεύσεις:

  • Η πρώτη ασχολείται με θέματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών/Πολιτισμών, με θέματα Πολυγλωσσίας και με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και
  • Η δεύτερη με θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής και με θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Με τις δύο αυτές ειδικεύσεις πιστεύουμε ότι υποστηρίζονται οι σκοποί μας που είναι η έρευνα, αλλά και η εκπαίδευση / επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπαιδευτικών στις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών και πολιτισμών και της αξιοποίησης των τεχνολογιών στη διδακτική των γλωσσών, καθώς και στα ζητήματα της Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης

Διαδικασία εισαγωγής:

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των πανεπιστημίων και των ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Τμημάτων του εξωτερικού.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων βασίζεται:

  • Στο υπόμνημα περιγραφής στόχων το οποίο καταθέτει ο υποψήφιος και στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλει να πάρει μέρος στο πρόγραμμα, τα κίνητρα και τους στόχους του.
  • Στην προφορική συνέντευξη και
  • Στην συνεκτίμηση των κριτηρίων και των τυπικών προσόντων που μνημονεύονται στον νόμο 4485/2017 (λεπτομέρειες στον κανονισμό που βρίσκεται αναρτημένος στο site).