Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο

     

Επιστημονικός κλάδος:
Φιλολογικές σπουδές

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα (2 έτη)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το νέο Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» διοργανώνεται από Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη των κειμένων της ελληνικής αρχαιότητας, κυρίως λογοτεχνικών, που παραδίδονται σε πάπυρο και άλλους συναφείς φορείς γραφής (όστρακα, ξύλινες πινακίδες, υφάσματα κ.λπ.), χειρόγραφα και επιγραφές. Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια πρώτη εισαγωγή σε βαθύτερο επίπεδο, μέσω της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας, στην εκτεταμένη έρευνα και την εκτεταμένη παρουσίαση ενός επιστημονικού επιχειρήματος.

Απώτερος στόχος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια, θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές στον χώρο της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας και της Επιγραφικής καθώς και της ευρύτερης Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας. Οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, λειτουργώντας συνθετικά σε διεπιστημονικές ομάδες.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων. Η διδασκαλία γίνεται υποχρεωτικά με τη σύγχρονη μέθοδο (δηλ. σε πραγματικό χρόνο). Το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των μαθημάτων πραγματοποιούνται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναλόγως προς τις συνθήκες και τις αποφάσεις του διδάσκοντος ή τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται μέσω των εκάστοτε ηλεκτρονικών εφαρμογών που διαθέτει το Δ.Π.Θ. και το Ε.Κ.Π.Α.

Τύπος: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

Συμμετέχον Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Τίτλος: «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο (Greek Alphabetic Scripts, Writing Μaterials and their Contents)»

Δίδακτρα: 4400 ευρώ (σύνολο)

Αριθμός εισακτέων: 70 άτομα/έτος

Διάρκεια: 2 έτη (4 εξάμηνα)

Ίδρυση: ΦΕΚ 5848 Β’ 15/12/2021

Κανονισμός: ΦΕΚ 5897 Β’ 16/12/2021, ΦΕΚ 7074 Β’ 31/12/2022