Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

Επιστημονικός κλάδος:
Διοίκηση, Οικονομία και Διαχείριση
στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
& Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://dinet.unipi.gr/

Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τα δύο Ιδρύματα με τη μεγαλύτερη παράδοση στο χώρο της Ναυτιλίας, διοργανώνουν από κοινού  το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management). Το ΔΠΜΣ προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις:

(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»

(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους αποφοίτους του  θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το Πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική, τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος που θεραπεύει.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ οι φοιτητές θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα ναυτιλιακής οικονομικής, στατιστικής ανάλυσης Δεδομένων, ανάλυσης ρίσκου και πληροφοριακών συστημάτων στη ναυτιλία, διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εφοδιαστικής αλυσίδας και λιμένων, συστημάτων πλοήγησης και τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε πλοία, οργάνωσης και διαχείρισης διαδικασιών συντήρησης στη ναυτιλία. Οι φοιτητές αποκτούν συνθετικές δεξιότητες στα αντικείμενα αυτά τόσο σε θεωρητικό επίπεδο κατανόησης του πλαισίου και των μεθοδολογιών τους όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και επιχειρησιακής αξιοποίησης.

Το ΔΠΜΣ υποστηρίζεται από Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου και του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο τη σύνδεση του Προγράμματος με τους φορείς και τους οργανισμούς της ναυτιλίας:  https://dinet.unipi.gr/symvouleutiki-epitropi/

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους/ες των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης (fulltime).

Το τέλος εγγραφής για τον 4ο  κύκλο σπουδών έχει οριστεί σε 2.400 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής  μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ ή με την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected] και [email protected]) συμπληρωμένης αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Δώρα Γιαννοπούλου στο τηλέφωνο 2104581309 ή στην κεντρική γραμματεία στα τηλέφωνα 210 4142397, 210 4142075.

Share This Story, Choose Your Platform!