Τίτλος: ΔιΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική

 

Επιστημονικός κλάδος:
Ιατρική (Γηριατρική)

Πανεπιστήμιο:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

ή εναλλακτικά στο : https://www.facebook.com/geriatrics.auth/

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: Ιούνιος- 30 Σεπτεμβρίου 2023

Περιγραφή 

Ο σκοπός του Προγράμματος Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δι.Π.Μ.Σ.) είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της γηριατρικής, της γεροντολογίας, καθώς και των κοινωνικών, και ψυχολογικών προβλημάτων που προκύπτουν. Επιπλέον σκοπό αποτελεί ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την τρίτη και τέταρτη ηλικία (χρόνια νοσήματα, άλγος, αποκατάσταση, διατροφή, χειρουργικές επιπλοκές, πρόνοια και στήριξη, ευθραυστότητα και φροντίδα), με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Διατροφολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και όλων των πρώην ονομασιών τους (όπως Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης, απόφοιτοι συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, καθώς και απόφοιτοι συναφών γνωστικών αντικειμένων με τις ανωτέρω κατηγορίες ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.

Χρονική Διάρκεια και Τέλη Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΙι.Π.Μ.Σ.. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν συνολικά τέλη φοίτησης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται είτε στο σύνολό τους είτε σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.