Για το Ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 γίνονται δεκτές ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΕΓΓΡΑΦΗ στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Στο ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Δικαίωμα αίτησης στο ΔΠΜΣ έχουν και όσοι προβλέπουν ότι θα ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2024.

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών: έως τριάντα (30)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 01/07/2024 έως 06/09/2024

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν την Αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, η οποία έχει τη Γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ (Παν/πολη Ιλίσια τηλ:  2107274061, 2107274062, 2107274279 και 2107274682) ή ηλεκτρονικά με email, στο [email protected] (με θέμα: «Αίτηση για το ΔΠΜΣ Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος»)

Περισσότερες Πληροφορίες: http://oceanography.geol.uoa.gr/

Share This Story, Choose Your Platform!