Το πενταετές πρόγραμμα “Συστηματική ανασκαφή της Αγοράς (Forum) της Νικόπολης“, το οποίο εγκαινιάστηκε με την ανασκαφική περίοδο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2023, υπό τη διεύθυνση του επίτιμου εφόρου αρχαιοτήτων Κωνσταντίνου Λ. Ζάχου, προτάσσει ως στόχο τη λεπτομερή μελέτη της διαμόρφωσης, του χαρακτήρα και της ιστορικής εξέλιξης της Αγοράς της Νικόπολης και των επιμέρους μνημείων της. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της Βουλής των Ελλήνων και χάριν της προσωπικής μέριμνας του Προέδρου της Βουλής, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

Όπως αποδείχθηκε ήδη κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο, η έρευνα στο κέντρο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής της πόλης  δύναται να εμπλουτίσει σημαντικά τις γνώσεις μας γύρω από την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία του αστικού δημόσιου χώρου της ρωμαϊκής περιόδου, ενώ θα επιτρέψει την ανασύνθεση του μνημειακού κέντρου της Νικόπολης και την ένταξη της στο γενικότερο masterplan της ενοποίησης του Αρχαιολογικού Πάρκου  Νικόπολης.

Στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος προβλέπεται η μελέτη του χώρου της Αγοράς, η οποία ανοίγεται στα δυτικά του ρωμαϊκού Ωδείου καθώς και η ανασκαφική έρευνα διάφορων οικοδομημάτων τα ερείπια των οποίων σχετίζονται άμεσα  με την Αγορά, την οποία και οριοθετούν. Οι ανασκαφικές εργασίες του 2023 επικεντρώθηκαν σε ένα οικοδόμημα τετραγωνικής κάτοψης, δυτικά του ωδείου.  Η ανασκαφή τόσο στην περιφέρεια του κτηρίου όσο και σε τμήμα του εσωτερικού του απέφερε πλήθος ευρημάτων και οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη διαμόρφωση της Αγοράς και τον χαρακτήρα του κτηρίου.

Συμπερασματικά, το σύνολο των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από τις παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του κτηρίου, τα επιμέρους κινητά ευρήματα καθώς και τις επιγραφικές και νομισματικές μαρτυρίες, επιτρέπουν να αποκαταστήσουμε το οικοδόμημα ως ένα από τα κεντρικά δημόσια κτήρια της Αγοράς, το οποίο γνώρισε μεγάλη διάρκεια ζωής και λειτουργίας κατά την αυτοκρατορική περίοδο. Η ακριβής λειτουργία του δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια, είναι, ωστόσο, πιθανό να βρισκόμαστε σε χώρο αφιερωμένο στην αυτοκρατορική λατρεία, στο Σεβαστείο της πόλης.

Οι ανασκαφικές εργασίες του 2023 κατέδειξαν με σαφήνεια τις προοπτικές του ερευνητικού προγράμματος και την εν δυνάμει συμβολή του στη μελέτη της διαμόρφωσης και εξέλιξης του αστικού χώρου της Νικόπολης. Η συνέχιση του προγράμματος και η συστηματική διερεύνηση του ευρύτερου χώρου της Αγοράς και των μνημείων της θα συμπληρώσει αφενός την εικόνα μας για το κέντρο της κοινωνικής ζωής της Νικόπολης των αυτοκρατορικών χρόνων, ενώ, αφετέρου, θα εμπλουτίσει γενικότερα τις γνώσεις μας γύρω από τον ρόλο και την εξέλιξη των αγορών των ελληνικών πόλεων κατά την ίδια ιστορική περίοδο.

Share This Story, Choose Your Platform!