Τη θέση του πολιτισμού στην Ελευσίνα σήμερα και τις προτεραιότητες του αύριο κλήθηκαν να διαμορφώσουν οι κάτοικοι της πόλης τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο του 2ου εργαστηρίου αυτοαξιολόγησης Πιλοτικές Πόλεις της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ένα διεθνές πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού –  πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού οργανισμού Culture Action Europe σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού του διεθνούς οργανισμού UCLG-United Cities and Local Governments. Η παρουσίαση των ιδιαίτερα γόνιμων αποτελεσμάτων του εργαστηρίου θα λάβει χώρα στις 22 Απριλίου στο Σινέ Ελευσίς.

Η Ελευσίνα είναι η μοναδική ελληνική πόλη και μία από τις 16 σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συμμετέχουν στις Πιλοτικές Πόλεις. Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα που τοποθετεί τον πολιτισμό ως τέταρτο πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης μιας πόλης δίπλα στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνική συμπερίληψη. Μέσα από τη μοναδική συνθήκη που έχει δημιουργήσει στην πόλη τα τελευταία χρόνια η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Ελευσίνα κινείται προς ένα νέο μοντέλο βιωσιμότητας, με την τέχνη και τον πολιτισμό στο επίκεντρο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, και τους κατοίκους κινητήριο δύναμη πίσω από το σύνολο του συμμετοχικού αυτού προγράμματος.

Η συμμετοχική διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ανέδειξε τις καλές πρακτικές της Ελευσίνας και τις προοπτικές τους, αποκάλυψε και ονόμασε τις ανάγκες, φανέρωσε τη δυναμική των τοπικών ομάδων και θεμελίωσε την αξία της πρόσβασης των πολιτών στον συμμετοχικό σχεδιασμό της πόλης. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι κάτοικοι της Ελευσίνας, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες με θεματικές όπου καθεμία αντιστοιχούσε σε μία όψη της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης, χαρτογράφησαν τη θέση του πολιτισμού σε αυτήν και τις μελλοντικές τους προτεραιότητες. Η ποιότητα ζωής, η οικονομική ανάπτυξη, η πολιτιστική κληρονομιά, η οικολογική και κοινωνική μετάβαση, η πολιτιστική στρατηγική και η ελευθερία της έκφρασης αποτέλεσαν τους άξονες βάσει των οποίων τέθηκαν οι στόχοι για την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελευσίνας.

Στο σταυροδρόμι της βιώσιμης ανάπτυξης, του πολιτισμού και των πόλεων, τον Μάιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το εργαστήριο με τίτλο “Μια πολιτιστική ώθηση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης” (A cultural boost in the achievement of the Sustainable Development Goals – SDGs), με σκοπό την παροχή καθοδήγησης σε τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις πολιτικές, τα έργα και τις πρακτικές γύρω από τη θέση του πολιτισμού στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Share This Story, Choose Your Platform!