Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία

Επιστημονικός κλάδος:
Χημεία & Ιατρική & Βιολογία

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πατρών

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.msc.medchembiol.chem.upatras.gr/el/

Περιγραφή

Η Μεταπτυχιακή Έρευνα αποτελεί το θεμέλιο για την Πρόοδο και την Ανάπτυξη της χώρας. Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΔΠΜΣ)«Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» με τα εφόδια από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στελεχώνουν ένα σημαντικό τομέα της Ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η Φαρμακευτική Βιομηχανία, καθώς και άλλους τομείς υγείας και συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων, στη χρήση και την εφαρμογή τεχνικών (αναλυτικών, φασματοσκοπικών, βιοχημικών) και συνθετικών (ή λαμβανομένων από φυσικές πηγές) μορίων για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και στην, με βάση τη μελέτη αυτή, ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών για την κλινική αντιμετώπισή τους. Μέσω της έρευνας, υπό τη μορφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, το ΔΠΜΣ επιδιώκει την παραγωγή νέας γνώσης στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο και στη δημιουργία επιστημόνων που μπορούν με ευχέρεια να αντιμετωπίζουν διεπιστημονικής φύσης θέματα και να συνεργάζονται με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Επίσης, αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού διεθνώς στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό πεδίο.

Αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας των διδασκόντων και συνεργατών του ΔΠΜΣ είναι: i) o σχεδιασμός και η σύνθεση βιολογικά δραστικών ενώσεων που εμπλέκονται σε διάφορες ασθένειες όπως Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Διαβήτης, Υπέρταση, Καρκίνος κ.α., ii) η διαμορφωτική μελέτη, η δομική βιοπληροφορική και μοριακή προσομοίωση-μοντελοποίηση βιομορίων, iii) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη χημική σύνθεση πεπτιδίων και πρωτεϊνών, iv) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό βιολογικά δραστικών ενώσεων, v) η βιολογική αποτίμηση, in vitro και in vivo, φαρμακευτικών μορίων και νέων/καινοτόμων συντεθειμένων ενώσεων, vi) η ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης (φαρμακοκινητική, βιοδιαθεσιμότητα) φαρμακευτικών ενώσεων και vii) η σύνθεση και η μελέτη υπερμοριακώνσυστημάτων.

Ειδικότερα ο σκοπός του ΔΠΜΣ είναι: α) η εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών Τμημάτων Ελληνικών ή ξένων Aνώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα μέσα από την εμπέδωση και ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και των τεχνικών που είναι απαραίτητες στην κατανόηση των βιολογικών διεργασιών, την απόκτηση ευελιξίας στο συνδυασμό διαφόρων τεχνικών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την προσαρμοστικότητα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεπιστημονικό πεδίο, β) η τροφοδότηση σύγχρονων ζωτικών κλάδων της Εθνικής Οικονομίας που σχετίζονται ειδικότερα με την Υγεία, αλλά και την Κτηνιατρική, την Αγροτική Παραγωγή και άλλους κλάδους στους οποίους η «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» βρίσκουν εφαρμογές. Επίσης, η στελέχωση της ανώτατης εκπαίδευσης με έμπειρα στελέχη που μπορούν να εργάζονται με ευχέρεια στη διεπιφάνεια διαφόρων επιστημών της ζωής.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» [Master of Science (MSc) in “MEDICINAL CHEMISTRTY AND CHEMICAL BIOLOGY”].

Το ΔΠΜΣ δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης (δίδακτρα)

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο, το πρόγραμμα σπουδών, την λειτουργία και τις προοπτικές του ΔΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ:  http://www.msc.medchembiol.chem.upatras.gr/el/,

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Τμήματος Χημείας σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2610996204 και 2610996203, email: [email protected]

Ο Διευθυντής της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών

Θεόδωρος Τσέλιος

Καθηγητής

Share This Story, Choose Your Platform!