Τίτλος: Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

       

Επιστημονικός κλάδος
Αρχιτεκτονική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (full-time).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.adoap.gr/

Περιγραφή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Α.ΔΟ.ΑΠ.), εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας με ΦΕΚ Επανίδρυσης 1499/21.4.2020 και ΦΕΚ Κανονισμού 836/5.2.2024.

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα αποφοίτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες – κλειδιά, τους μεθοδολογικούς άξονες και ιδιαίτερα με την εφαρμογή ζητημάτων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων σε περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά – τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο – συνιστά τον βασικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό και στοιχειοθετεί τους ερευνητικούς άξονες του Προγράμματος (βασικές έννοιες και εργαλεία εφαρμογής, διαδικασίες και όργανα αποφάσεων, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, ρυθμιστικό πλαίσιο Ευρωπαϊκών Οδηγιών, εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας κ.λπ.).

Παράλληλα, σκοπός του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι η παραγωγή ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, που θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων, μελέτες ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις κ.λπ. – μελετητικά πτυχία κατηγοριών 6 – αρχιτεκτονικά, 7 – ειδικά αρχιτεκτονικά, 8 – στατικά, 9 – μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά, 16 – τοπογραφικά), όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχωση υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από ειδικούς επιστήμονες, στελέχωση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ελεγκτικών μηχανισμών, μηχανισμών πιστοποίησης κ.λπ.).

Ειδικότερα για τους αποφοίτους ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε το επιστημονικό και το επαγγελματικό αντικείμενο της ειδικότητας να διευρύνονται σημαντικά, το γνωστικό υπόβαθρο για την ανταπόκριση στις αντίστοιχες ανάγκες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς εργασίας να είναι συγκροτημένο και οι απαιτήσεις της τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής έρευνας να μπορούν να καλυφθούν, παράλληλα με την επέκταση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στα ζητήματα αποκατάστασης και στον σχεδιασμό της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την οπτική και τη φιλοσοφία των σύγχρονων διεθνών συμβάσεων και των σχετικών πρωτοκόλλων.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. συνίσταται στην εμβάθυνση στα ζητήματα της αποκατάστασης σε θεωρητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, με έμφαση στις αλληλένδετες κύριες συνιστώσες της – αρχιτεκτονική και δομοστατική.

Το ΠΜΣ ΑΔΟΑΠ είναι προσανατολισμένο σε εργαζόμενους, συνεπώς προσφέρει ευέλικτη φοίτηση, με χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Share This Story, Choose Your Platform!