Τίτλος: Π.Μ.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστημονικός κλάδος:
Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά (με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική γλώσσα)

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

 

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: η πρόγνωση, η προστασία και η αντιμετώπιση ή ο μετριασμός των υδρομετεωρολογικών καταστροφών.

Σκοπός του προγράμματος είναι: (α) Η μελέτη των ακραίων μετεωρολογικών και κλιματικών φαινόμενων, όπως πλημμύρες, ξηρασίες, τυφώνες, κ.α. (β) Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται διεθνώς στο πεδίο αυτό της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. (γ) Η δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών που θα έχουν την υποδομή και τα απαραίτητα εφόδια για την παραγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και για την προσφορά εξειδικευμένου έργου. (δ) Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας σε τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση με την αντιμετώπιση των υδρομετεωρολογικών καταστροφών, με την παροχή εξειδικευμένων στελεχών για τη μελέτη, την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων αυτών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των  Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς  γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς  φοίτησης σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συνολική ή μερική διάρθρωση των σπουδών στην αγγλική γλώσσα, όταν ο αριθμός των ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά μάθημα υπερβαίνει τους πέντε (5). Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η αγγλική.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ανέρχεται 75. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) συνολικά εξαμηνιαία μαθήματα, που το καθένα  αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS, καθώς και εκπόνηση και επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ECTS. Η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή. Τα συνολικά δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται στα 2.000,00 €.

 

Επικοινωνία

Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Ακράτος

Email: [email protected]

Διευθυντής του ΠΜΣ

κ. Όλγα Χάβρα

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 2541079026

Υπεύθυνη Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΜ ΔΠΘ

κ. Τάνια Λαμπρίδου

Γραμματεία του ΠΜΣ

Email : [email protected]

Share This Story, Choose Your Platform!