Τίτλος: ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – Public Health

       

Επιστημονικός κλάδος:
Υγεία

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πατρών

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – Public Health» αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας και περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων. Τα προβλήματα αυτά αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον (π.χ. υδάτινο περιβάλλον, αέρας, μόλυνση φυσικού περιβάλλοντος, τρόφιμα), το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. κοινωνικές συμπεριφορές, συνθήκες διαβίωσης) και την ανθρώπινη γνώση και συμπεριφορά σε θέματα που αφορούν την υγεία στον εργασιακό χώρο. Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων της Δημόσιας Υγείας.

Επιπλέον στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

 • Να παρέχει εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία σε επιστήμονες που η προηγούμενη εκπαίδευσή τους και εμπειρία, τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία,
 • Να παρέχει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα διαφορετικά πεδία προέλευσης των υποψηφίων και να τους παρέχει τις βάσεις για μελλοντική δυνατότητα σταδιοδρομίας στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας,
 • Να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ένα σημαντικό και βαθύ πεδίο γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας.

Το ΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Δημόσια Υγεία- Public Health» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: Ι) Υγεία και Περιβάλλον ΙΙ) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική  (Master Diploma in Public Health in one of the following specialisations: a) – Health and Environment b) – Preventive and Social Medicine).

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι των σχολών:

 • Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Οικονομικών της Υγείας
 • Νομικής
 • Συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής
 • Ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα:  http://publichealth.med.upatras.gr/

Share This Story, Choose Your Platform!