Τίτλος: Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

   

Επιστημονικός κλάδος
Περιβαλλοντική μηχανική, τεχνολογία και επιστήμη

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά, Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (full-time).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Τ.Μ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρως εξ αποστάσεως) με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)». Το ΠΜΣ έχει επίσημες γλώσσες διδασκαλίας την ελληνική και την αγγλική. Το ΠΜΣ λειτουργεί από το 2009 και δέχεται έως 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές, που θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων AΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, σε αντικείμενα σχετικά με περιβαλλοντική τεχνολογία, μηχανική και επιστήμη, και θα είναι σύντομα πιστοποιημένο, όπως απαιτείται από το Ν. 4957/2022.

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» είναι η οργάνωση και η λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην περιβαλλοντική μηχανική, τεχνολογία και επιστήμη. Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  1. Η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης.
  2. Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα (ειδικές κατευθύνσεις) του ΠΜΣ.
  3. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» («Environmental Engineering and Science») με τις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:

  1. Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών
  2. Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων
  3. Νέες Τεχνολογίες στη διαχείριση υδατικών πόρων.

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται: α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, που επιλέγονται από ένα σύνολο 22 μαθημάτων επιλογής στα πρώτα δύο εξάμηνα, β) η παρακολούθηση Σεμιναρίου και γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που προσφέρει το ΠΜΣ  είναι 90, που κατανέμονται ισόποσα στα 3 εξάμηνα σπουδών.

Στο ΠΜΣ διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, που είναι όλα εξειδικευμένα στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επίσης, μερικοί διδάσκοντες είναι μεταδιδάκτορες του τμήματος ή εξωτερικά μέλη ΔΕΠ (π.χ. Πολυτεχνείο Κρήτης).

Τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ είναι 2.250€ (750€ ανά εξάμηνο), ενώ παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής των τελών φοίτησης βάσει οικονομικών κριτηρίων και κριτήριων αριστείας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές αντιμετωπίζοντας θέματα τα οποία απαιτούν γνώσεις ως προς την έρευνα και τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 15:00 – 21:00 ενώ οι τελικές εξετάσεις υλοποιούνται επίσης εξ αποστάσεως. Οι δύο αριστεύσαντες φοιτητές κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών (με αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών >30) απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών φοίτησης του 3ου εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ (τίτλοι μαθημάτων, διδάσκοντες, κ.α.) μπορείτε να βρείτε εδώ: https://pmemaster.env.duth.gr/ ενώ πληροφορίες για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, που οργανώνει το ΠΜΣ, εδώ: https://env.duth.gr/

Σταμάτης Ζώρας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής ΠΜΣ

[email protected]

Share This Story, Choose Your Platform!