Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τη θέση Διευθυντή Διοίκησης, για πλήρη απασχόληση.  Ο υποψήφιος ή υποψήφια που θα προσληφθεί πρέπει να έχει ηγετικές ικανότητες καθώς θα είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου. Η θέση απαιτεί φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, που βρίσκεται στη Λευκωσία.

Σύντομη περιγραφή θέσης – Καθήκοντα και ευθύνες:

Ο επιτυχών/ουσα υποψήφιος/α αναμένεται να:

 • Εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία του Κέντρου.
 • Παρακολουθεί τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου.
 • Μεριμνά για θέματα που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό (προσλήψεις, εκπαίδευση και κατάρτιση).
 • Αναπτύσσει συνεργασίες και συμφωνίες με τους εταίρους του Κόμβου Καινοτομίας του «Κοίος».
 • Παρακολουθεί την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών του Κέντρου.
 • Αναπτύσσει, εφαρμόζει και παρακολουθεί πρότυπες επιχειρησιακές διαδικασίες (Standard Operating Procedures – SOPs) και κύριους δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators) που σχετίζονται με τη διοίκηση του Κέντρου.
 • Συμβάλει στη δημιουργία και στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Κοίος.

Απαιτούμενες γνώσεις σε:

 • Διοίκηση: γνώση αρχών που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό, το συντονισμό έργων, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων, τη διαχείριση κινδύνου, την κατανομή πόρων και το γενικότερο συντονισμό.
 • Διαχείρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Επιχειρηματικότητας.
 • Μηχανική και Τεχνολογία: Κατανόηση της χρήσης της μηχανικής και της τεχνολογίας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
 • Νομικό σύστημα της Κύπρου και της Ευρώπης, καθώς και σε νομοθεσίες και σχετικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Κέντρου.
 • Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

Προσόντα

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε κλάδο Διοίκησης, Θετικών ή Κοινωνικών  Επιστημών, ή Μηχανικής ή σε άλλο θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε θέση με παρόμοια καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Όροι απασχόλησης

Η εργοδότηση του/της επιτυχόντος/ούσας υποψηφίου/ας θα γίνεται με διετές συμβόλαιο, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει απόδοσης. Θα υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας και θα κυμαίνεται μεταξύ €4.500 – €6.000. Από το μισθό θα αφαιρούνται οι εισφορές εργοδοτούμενου προς τα κρατικά ταμεία. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Άδεια μητρότητας, θα χορηγείται με βάση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν.100(Ι)/1997), καθώς και των υφιστάμενων τροποποιητικών νόμων.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμος/η για εργοδότηση
 2. Συνοπτική περιγραφή προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας, (μπορεί να συνδυαστεί με την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος – μέχρι 2 σελίδες)
 • Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc/PhD
 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 2. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 3. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον ατόμων, οι οποίοι μπορούν να δώσουν συστάσεις.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2023, ώρα 17:00 μμ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη θέση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.kios.ucy.ac.cy/open_positions_categories/open-positions/ ή αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22893451 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Share This Story, Choose Your Platform!